Stichting Activiteiten

Lions club 's Hertogenbosch

 

Opgericht op 31-12-1976

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:

F.A. Koeman, voorzitter

G.C.M. Mol, penningmeester

A.M.L.C. van den Bersselaar, secretaris


Het bestuur is bereikbaar via:

secretariaat@stichtinglionsclubdenbosch.nl

Beleid van de stichting

De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling, geregistreerd onder nummer 810863996 en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 41080097. Het bankrekeningnummer van de stichting is NL30INGB0657885878.


Beloningsbeleid

Het bestuur is onbezoldigd actief voor de stichting.


Beleidsplan

Het beleidsplan van de stichting is door het bestuur opnieuw vastgelegd voor de periode vanaf 2018  en op deze site beschikbaar gesteld.


Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het bestuur van de stichting heeft met ingang van 2015 de activiteiten over het afgesloten boekjaar via een verslag op de website ter beschikking gesteld. Dit verslag wordt jaarlijks up to date gemaakt en de oude verslagen worden verwijderd


Financiele verantwoording

Het bestuur van de stichting legt verantwoording af over de financiƫle huishouding door een kascontrole te laten verrichten door een kascommissie die onder toezicht staat van Lions Club 's-Hertogenbosch.

Het bestuur doet jaarlijks na goedkeuring verslag over de resultaten en de aktiviteiten, die zijn gesteund.De middelen benodigd voor de financiering van de doelstelling worden  uit verschillende bronnen geworven.

Deze middelen van de Stichting bestaan uit:

schenkingen, bijdragen van donateurs en/of leden van de Lionsclub 's-Hertogenbosch.

Speciale activiteiten , die door de gezamenlijke leden van de voornoemde Lionsclub worden georganiseerd, zoals in het verleden de Meierijloop en nu de Herfstproeverij


BESTEDINGEN.

Een jaarlijks terugkerend bedrag van ongeveer 2.000 euro wordt bestemd  voor de financiering van het jaarlijkse Lions-Invalidenconcert. De overige opbrengsten worden  verdeeld over doelen voor mindervaliden, en andere instellingen in de regio die tot doel hebben om in zijn algemeenheid de zwakkeren in de maatschappij te ondersteunen. Het doel en de hoogte van de bestedingen worden in unanimiteit door het bestuur van de Stichting bepaald.

 VERANTWOORDING, RAPPORTAGE.

Het bestuur van de Stichting zal de leden der Lionsclub informeren over de inkomsten en uitgaven. Het bestuur zal goede nota nemen van het commentaar der leden. Tevens zal een uit leden van deze club tellende en benoemde kascontrolecommissie haar bevindingen aan de Lionsclub rapporteren.

VOORNEMENS.

Onze voornemens bestaan uit niets anders dan een goede continuering van bovengenoemde activiteiten en inspanningen waardoor wij in het komende boekjaar ook weer in staat zullen zijn, steun te geven aan initiatieven die stroken met de statuten van de Stichting.

's-Hertogenbosch, september 2023,

namens het Bestuur van de Stichting Activiteiten Lionsclub 's-Hertogenbosch,

Ir. F.A. Koeman,

voorzitter.


Beleidsplan